Zalo

Khởi động từ LC1D32Q7

Khởi động từ LC1D32Q7 là một khí cụ điện hạ áp được sử dụng để chuyển đổi một mạch điện, giống như một relay thực hiện hiện nhiệm vụ đóng cắt mạch động lực, hỗ trợ đóng cắt an toàn…